Næringsfond

Søknadsrunden til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Steinkjer som er rammet av Covid-19 er avsluttet

Steinkjer kommune utlyste 6. april 2021 kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. Søknadsfristen var 3. mai, og det kom inn 67 søknader om kompensasjon av inntektstap, smittevern-kostnader og noen tiltak for å øke omsetningen for å bøte for tapt inntekt.

Vi er glad for at vi har kunnet bidra til å guide flere gjennom ordningen, og vi har vi blitt kjent med mange bedrifter, sier daglig leder i Steinkjer Næringsselskap, Bodil Vekseth. Og legger til at hun er imponert over stå-på-viljen til næringslivet i en krevende tid.

Videre saksbehandling

Det kom inn totalt 67 søknader om kompensasjon, med et samlet beløp mye større enn det Steinkjer ble tildelt fra Staten til fordeling, forklarer koordinator for kompensasjonsfondet i Steinkjer, Gunn Tangstad. Alle søknadene ble saksbehandle sett opp mot kriteriene i tildelingsbrevet og de prioriterte bransjene reiseliv, arrangement, servering- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her. Vedtak ble fattet i formannskapet 21. maiAlle som søkte vil få tilsendt tilsagnsbrev.

Bakgrunnen for kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Steinkjer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Steinkjer kommune ble tildelt kr 5 876 748. Midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD.

kriteriene

  • Søknadsfrist var 03. mai 2021
  • Dette er en kompensasjonsordning for bedrifter i Steinkjer Kommune som er rammet av Covid-19 (uavhengig av organisasjonsform, med registrert aktivitet i Steinkjer kommune), der følgende bransjer skal prioriteres; reiselivs-, arrangements-, serverings- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger.
  • Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her
  • Følgende kunne det søkes om kompensasjon for: kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning knyttet til Covid-19, som:
    • Smittevernutstyr
    • Dokumentert inntektstap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
    • Støtte til tiltak som bidrar til aktivitet og økt omsetning

Andre støtteordninger som du kan vurdere å søke på

Det er i forbindelse med COVID-19 opprettet et ekstraordinært kommunalt næringsfond for Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap anbefaler alle om å ta kontakt før du søker. Du booker et møte via denne lenken MØTEBOOKING.  I møtet  kartlegges ideen og det gjøres en vurdering om ide er innenfor kriteriene for å søke støtte.  Alle  møter er taushetsbelagt. Vi ser fram til å treffe deg.

Formål – ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19  – Steinkjer
Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Steinkjer kommune er tildelt kr 2 305 872 i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører som har opplevd vesentlig omsetningssvikt pga. COVID-19. Midlene kan gå til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Vurdering
I vurderingen av søknadene vil kommunen legge vekt på

 a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

 b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent (ved sistnevnte, skal det være flere bedrifter involvert i prosjektet).

For ytterligere informasjon om ordningen se Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker for å logge inn. Her er lenke til støtteordningen for fondet – se etter overskriften Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 Steinkjer

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for fondet. Søknader behandles fortløpende og vedtas av Kommunedirektør eller Formannskapet.

Rapportering og utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Gründere og bedrifter som jobber med en nyskapende forretningside, forretnings-utvikling eller andre utviklingsprosjekt, kan søke om støtte fra næringsfond

Lokalt og regionalt næringsfond

Søknadsfrist: Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles gjennom hele året. Det må påregnes saksbehandlingstid. Her finner du en VIDEO for hvordan du registrerer en søknad. Vedtekter fondet 150517 er forteller deg om prosjektet er søkbart.
Utbetaling: Utbetaling av støtte gjøres i prinsippet etter at prosjektet er gjennomført og det er levert regnskaps- og prosjektrapport. Delutbetaling av fondsmidler i de kommunale og det regionale næringsfondet følger Trøndelag Fylkeskommune sin praksis, det vil si at første del av tilskuddet kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdig. Her finner du informasjon om Rapportering via Regionalforvalting bruksanvisning

Ta kontakt for mer informasjon
Kontaktperson: Gunn Tangstad i Steinkjer Næringsselskap er din kontakt hvis du ønsker en samtale rundt det å starte din egen bedrift. Hvis du ønsker et møte, ber vi deg ta kontakt via vår møtebooking Grafikk fond

Hva søker du støtte om hvor?

Kommunalt næringsfond, og den lokale andelen av Inntrøndelag næringsfond skal brukes på forretningsideer og næringsutvikling som er nyskapende og ikke konkurransevridende (ingen som gjør akkurat det du tenker å gjøre i din nye bedrift). Forretningsideene/ utviklingsprosjektene skal ha et lokalt marked i Steinkjer kommune, og/eller Inntrøndelagsområdet.  Samarbeidsprosjekter og tiltaksprosjekter for næringsutvikling og tiltak knyttet til akkvisisjon kan støttes fra fondet

Det gis ikke støtte til gjeldssanering, rent driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver. Det gis i prinsippet ikke støtte til omsettelig materiell. Videre kan det ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelig overføring over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.  Som hovedregel kan det ikke gis bedriftsretta støtte fra fondet til ordinær handel- og servicenæring etablert i Steinkjer sentrum.

Forretningsideer som har et regionalt marked skal du søke Inntrøndelag regionalt fond.

Forretningsideer med høy grad av innovasjon og nyskaping, og som minimum har Norge son marked, skal henvendes til Innovasjon Norge – men veiledningen skjer i 1. linjetjenesten i den enkelte kommune. Her i Steinkjer skjer det hos oss i Steinkjer Næringsselskap.

Hvordan søke?

Søknadene skal skrives inn i et elektronisk søknadsskjema som du kommer inn på ved å opprette en bruker og registrere en søknad.

Registrere deg som søker og opprette en søknad gjennom denne elektroniske portalen. Det ligger en brukermanual øverst i høyre hjørne på hjemmesiden, og der kan du klikke deg gjennom hvordan du oppretter søknad. Vi tilbyr også veiledning.

REGISTRER SØKNAD til Inntrøndelag lokalt næringsfond
REGISTRER SØKNAD til Kommmunalt næringsfond Steinkjer