Søknadsrunden til kompensasjonsmidlene for Steinkjer er avsluttet

Steinkjer kommune utlyste 6. april 2021 kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19. Søknadsfristen var 3. mai, og det kom inn 67 søknader om kompensasjon av inntektstap, smittevern-kostnader og noen tiltak for å øke omsetningen for å bøte for tapt inntekt.

Vi er glad for at vi har kunnet bidra til å guide flere gjennom ordningen, og vi har vi blitt kjent med mange bedrifter, sier daglig leder i Steinkjer Næringsselskap, Bodil Vekseth. Og legger til at hun er imponert over stå-på-viljen til næringslivet i en krevende tid.

Videre saksbehandling 

Vi har fått inn totalt 67 søknader om kompensasjon, med et samlet beløp som er mye større enn det vi har fått fra Staten til fordeling, forklarer koordinator for kompensasjonsfondet i Steinkjer, Gunn Tangstad. Vi vil nå saksbehandle alle søknadene sett opp mot kriteriene i tildelingsbrevet og de prioriterte bransjene reiseliv, arrangement, servering- og kreative næringer, og de som har falt utenfor andre Covid-19 ordninger. Lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak skal ivaretas sammen med de bransjene som er nevnt spesielt her. Vedtak fattes i Formannskapet 21. mai.

Bakgrunnen for kommunal kompensasjonsordning Covid-19 Steinkjer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar, med en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og stenging, og støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serverings-næringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Steinkjer kommune er tildelt kr 5 876 748,-. Midlene skal nyttes innen 1.9.21. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen fristen skal tilbakebetales til KMD