BEREDSKAP FOR NÆRINGSLIVET I STEINKJER

Opplever dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling pga. Corona-situasjonen? Ta kontakt! Vi har et beredskapsteam som er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune. Vi kobler på  samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat etter behov. All kommunikasjon er taushetsbelagt.

Ta kontakt med Steinkjer Næringsselskap på telefon eller e-post. Telefon sentralbord: 74 17 08 80
Jacob Almlid: 911 36 475, Astrid Skogseth: 406 17 590,
Gunn Tangstad: 905 94 259, Bodil Vekseth: 906 16 298,

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved Kulturhage , Trøndelag Fylkeskommune og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet tilbyr dere veiledning for krisehåndtering, informasjon samlet ett sted og hjelp til bedriftsutvikling.

VEILEDNING
Vi jobber hele tiden med å holde oss oppdatert på ordningene for å kunne gi dere best mulig råd og veiledning i tiden som kommer rundt tiltakene som er satt inn for å dempe effekten av Corona-viruset på norsk økonomi og bedrifter. Ber dere ta kontakt med oss for sparring, veiledning, spørsmål og motivasjon. Ta kontakt via telefon eller e-post. Arbeidsformen blir telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig.

Dere kan lese om de offentlige tiltaken her – Regjeringen om Coronaviruset og www.skatteetaten.no (disse sidene oppdateres kontinuerlig). Her finner du en oversikt over alle offentlige tiltak som er foreslått. Og her kan du lese om juridiske og økonomiske tips fra Deloitte Norge AS. Vi har også laget en sjekkliste for hvordan du kan ta kontroll over økonomien. Her er tips til deg som har enkeltpersonforetak. Trøndelag Fylkeskommune har lansert en støtteordning for bedriftsinternopplæring for et utvalg bransjer, du kan lese mer om den ordningen her. Regjeringen kom fredag 27. mars med støttepakke tre, som inneholder mulighet til å søke om kontantstøtte til bedrifter, den ordninger er nå lansert og dere kan søke vi denne lenken til Skatteetaten.

INFORMASJON
Vi jobber hele tiden med å samle tips, informasjon og gode lenker under fanen CORONAINFO. Tips – ved manglende inntekt blir første tiltak å redusere løpende kostander, deriblant iverksette permitteringer. Her finner dere en MAL for hvordan dette kan håndteres. Vi anbefaler også at du tar kontakt med banken for å få veiledning rundt tiltak for å sikre likviditet. Videre kan det å ta kontakt med huseier for å søke om redusert husleie være et strakstiltak. Her er mal for et slikt brev. Her er oppdatert informasjon fra NAV Inn-Trøndelag.

BEDRIFTSUTVIKLING
Beredskapsteamet for Steinkjer hører at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Da kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.

KRISEFOND FOR NÆRINGSLIVET I STEINKJER
Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang settes det av kr. 500 000,- til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar. Steinkjer Næringsselskap har fått delegert oppgaven med å forvalte fondet. Fondet ble lansert 14. april 2020.
Les mer og finn søknadsskjema her.