Det er i forbindelse med COVID-19 opprettet et ekstraordinært kommunalt næringsfond for Steinkjer

Formålet med ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19  for Steinkjer
Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Steinkjer kommune er tildelt kr 2 305 872 i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og midlene kan gå til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Vurdering
I vurderingen av søknadene vil kommunen legge vekt på

 a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

 b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Vedtak om tildeling av midler med retningslinjer ble vedtatt politisk i Formannskapet i Steinkjer 13.08.20.

Hvordan søke om støtte?
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50). Her er lenke til støtteordningen for fondet – se etter overskriften Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 Steinkjer

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for fondet. Søknader behandles fortløpende. Søknadene saksbehandles og veiledes av Steinkjer Næringsselskap og vedtas av Kommunedirektøren eller Formannskapet. 

Rapportering og utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis.
Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.