Oversikt over COVID-19 tiltak

Her er en oversikt over mange av støtteordninger fra Staten og Steinkjer kommune  i forbindelse med COVID-19 per 17. april 2020. Vi oppfordrer den enkelte bedrift til å sikre at dere orienterer dere om de ulike støtteordningene, her er en inngang

Innhold

 • Beredskapsteam for næringslivet i Steinkjer
 • Kontantstøtte – kompensasjon av faste kostnader
 • Permitteringer – NAV
 • Bedriftsinternopplæring for opplevelsesnæringene
 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet
 • DistriktForsk
 • Kompensasjon for avlyste arrangement
 • Krisefond for Steinkjer kommune
 • Kulturrådet
 • T:lab – ambulerende inkubator
 • Tiltak for Enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende
 • Risikolån, kassakreditt, avdragsutsettelse i egen bank
 • Sjekkliste for å ta kontroll over egen økonomi

Beredskapsteam for næringslivet i Steinkjer

Opplever dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling pga. Corona-situasjonen? Ta kontakt! Vi har et beredskapsteam som er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune. Vi kobler på samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat etter behov. All kommunikasjon er taushetsbelagt.

Ta kontakt med Steinkjer Næringsselskap på telefon eller e-post. Telefon sentralbord: 74 17 08 80
Jacob Almlid: 911 36 475, Astrid Skogseth: 406 17 590, Gunn Tangstad: 905 94 259, Bodil Vekseth: 906 16 298

Steinkjer Næringsselskap (SNS) har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt dere i næringslivet for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap (SNS) i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF)T: labInnovasjon NorgeVisit InnherredTindved Kulturhage Trøndelag Fylkeskommune og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet tilbyr dere veiledning for krisehåndtering, informasjon samlet ett sted og hjelp til bedriftsutvikling.

VEILEDNING
Vi jobber hele tiden med å sette oss inn i og holde oss oppdatert på ordningene som Regjeringen har lagt fram, for å kunne gi dere best mulig råd og veiledning i tiden som kommer rundt tiltakene som er satt inn for å dempe effekten av Corona-viruset på norsk økonomi og bedrifter. Ber dere ta kontakt med oss for sparring, veiledning, spørsmål og motivasjon. Ta kontakt via telefon eller e-post. Arbeidsformen blir telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig.

Dere kan lese om de offentlige tiltakene her – Regjeringen om Coronaviruset og www.skatteetaten.no (disse sidene oppdateres kontinuerlig). Videre i dette dokumnetet og på følgende lenke finner du en oversikt over alle offentlige tiltak som er foreslått. Og her kan du lese om juridiske og økonomiske tips fra Deloitte Norge AS. Vi har også laget en sjekkliste for hvordan du kan ta kontroll over økonomien. 

INFORMASJON
Vi jobber hele tiden med å samle tips, informasjon og gode lenker under fanen CORONAINFO.

BEDRIFTSUTVIKLING
Beredskapsteamet for Steinkjer hører at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Da kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.

KRISEFOND FOR NÆRINGSLIVET I STEINKJER
Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang settes det av kr. 500 000,- til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av Corona-krisen avtar. Steinkjer Næringsselskap har fått delegert oppgaven med å forvalte fondet. Fondet ble lansert 14. april 2020, og midlene er fordelt på innkomne søknader. Det avventes nå en politisk sak om eventuelt påfyll av krisefondet.

Kontantstøtte – kompensasjon av faste kostnader

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Oppdatert informasjon og søknadsskjema kommer her.

Grunnlaget for å søke
Det er en todelt modell for beregning av kompensasjon. Det skiller på bedriftene om de ble pålagt å stenge og de som ikke ble pålagt dette. Helsedirektoratet har utarbeidet en oversikt over de virksomhetene som myndighetene bestemte skulle stenger. Helsedirektoratets oversikt

 1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
  Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at en kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

– Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier finansministeren. Finansministerens innledning den 2.4.2020

Forvaltes av Skatteetaten
Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Permitteringer – NAV

Her er oppdatert informasjon fra NAV Inn-Trøndelag.
Og en Mal for permitteringer

 

Bedriftsintern opplæring for opplevelsesnæringa – Fylkeskommunen

Det gis støtte til opplæring og kompetanseheving som kan bidra til at bedriften din sikres støtte til nødvendig omstilling i denne fasen av krisen. Bransjer som prioriteres i Trøndelag er prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen, blant annet opplevelsesnæringene

Hva kan din bedrift få tilskudd til
Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Søknadsskjema
Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar via www.regionalforvaltning.no. Det er utarbeidet egne retningslinjer for BIO Trøndelag.

Nærmere om ordningen 
Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak innen opplevelsesnæringene søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. Retningslinjene for ordningen BIO kan du lese her.

Hvis din bedrift ikke treffer kriteriene for å søke her, kan det være mulig å tenke et utviklings prosjekt som kan være søkbar til Innovasjon Norge

 

Innovasjon Norge

Her er de nye vilkårene til Innovasjon Norge:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april
 • Innovasjon vil også tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.
 • I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Virkningen gjelder for nye lån fra 23. mars 2020. For allerede løpende lån vil endringen skje med virkning fra 15.4.2020. Søk om avdragsutsettelse på løpende lån i Innovasjon Norge ved å følge denne lenken 

Her er en lenke der du lese om den totale tiltakspakken til Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Forskningsrådet lyser nå ut midler til forprosjekter for reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det gis opp til 100% støtte. 

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema hos Forskningsrådet

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning
Midlene skal bidra til økt forsknings – og utviklingsarbeid (FoU) i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen, dvs. reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Hva kan det søkes om støtte til?
Dere kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere tidspunkt, enten gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020 eller tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysning med søknadsfrist 18. november 2020 (kommer). Vi åpner for aktiviteter for mer langsiktig mobilisering til søknadsfrister i 2021.

Hva menes med Forskning og utviklingsarbeid (FoU)?
Både forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap. Utviklingsarbeid er systematisk eller eksperimentelt arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller forbedrede materialer, produkter eller prosesser. 

Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten. 

 

DistriktForsk

Unik mulighet til å få bistand fra forsker til dine innovasjonsprosjekter 

DistriktForsk gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid.

I DistriktForsk tilbys støtte til forundersøkelser og eksperimentell utvikling. Bedriften kan få inntil kr. 200 000 i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder. Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) kan søke. På grunn av koronasituasjonen har forskningsrådet vedtatt at støtteandelen økes fra 50 % til 80 % ved å redusere kravet til egeninnsats fra 50 % til 20 %. Bedriftens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter. Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer. Mer info i denne lenken

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med T:lab ved Anne Peggy Møller Schiefloe; [email protected], telefon: +47 40 69 49 79

Kompensasjon for avlyste arrangement

Det ble åpnet opp for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Det er to ulike søknadsordninger, en for arrangører som er registrert i Enhetsregistret og en for de som er registrert i Frivillighetsregistret. Søknadsfristen var 21. april 2020 for de som er registrert i Frivilligregistret. De som er registrert i Enhetsregistret kan fremdeles søke.

Arrangør registrert i Enhetsregistret
Kulturrådet forvalter ordningen som gjelder arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge og som er registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke. Søker må bekrefte dette i søknadsskjemaet. Med «arrangører i kultursektoren» menes arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. Her er lenge til søknadsskjema og mer informasjon.

Arrangører registrert i Frivillighetsregistret
Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret skal søke Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning;  Her er lenke til søknadsskjema og mer informasjon.

Krisefond Steinkjer kommune

Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang ble det satt kr. 500 000,- til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning. Ordinære utviklingsprosjekt skal henvises fortsatt til lokale og regionale næringsfond og andre nasjonale virkemidler. Første tildeling til krisefondet er nå fordelt etter søknad om salgsfremmende tiltak fra bedrifter i Steinkjer. I påvente av politisk behandling av eventuelt påfyll av krisefondet, er det nå ikke mulig å søke.

Kontaktpersoner: 
Astrid Skogseth, telefon: 406 17 590 eller Gunn Tangstad, telefon: 905 94 259

Kulturrådet

Koronasituasjonen medfører avlysning av kulturarrangementer, opphevelse av oppdrag og reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og tjenesteleverandører. Ofte må planlagt produksjonssamarbeid settes på vent, og det er lagt store begrensinger på muligheten til å oppleve kunst og kultur for publikum.

I denne situasjonen lyser Kulturrådet ut en ekstraordinær, tverrgående tilskuddsordning med kortere saksbehandlingstid enn hva som er vanlig. Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.

Ordningen skal være et supplement til de faste tilskuddsordningene i Kulturfondet, som fortsatt vil utlyses og behandles som normalt framover (med de justeringer som løpende framkommer her).

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kulturfondet-korona

T:lab – ambulerende inkubator

Hvis din bedrift er rammet av COVID-19 og trenger hjelp, meld din interesse her: bit.ly/ambulerende-inkubator. Inkubatoravtaler uten egenbetaling tilbys nå i en periode. Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss: [email protected]

Tiltak for Enkeltpersonforetak (ENK) og selvstendig næringsdrivende

Forslag om ny midlertidig inntektssikring
Det er politisk enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen.

 • Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn
   
 • Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene

Dette skal være en inntektssikring tilsvarende 80 prosent, begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.

Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.

Ny dataløsning var på plass 4. mai. Les oppdatert informasjon på NAV sine sider.

OMSORGSPENGER (Hvis du må være hjemme hos barn under 12 år)
Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Hvis du kun har barn over 12 år, som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan du ha rett på omsorgspenger fra første dag.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder tilbake i tid, regnet fra måneden før NAV mottok søknad fra deg. Det betyr at hvis NAV mottar søknad fra deg i september, vil du kunne få penger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Du kan søke utbetaling for

 • hele dager med fravær fra jobb, og / eller
 • dager hvor du bare har delvis fravær fra jobb

 SYKEPENGER
Vanligvis får selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, vil du nå få sykepenger fra dag 4. På nav.no får du vite hvordan du går frem for å søke.

PENGER TIL LIVSOPPHOLD
Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp være en mulighet.

kontaktperson i NAV Inn-Trøndelag er Per Ola Govasmark (464 29 338) www.nav.no

LIKVIDITETSLÅN FRA SpareBank 1 SMN 
Kunden må søke om lånet fra SpareBank 1 SMN sin hjemmeside

Målgruppen for produktet er drivere av enkelpersonforetak og frilansere.

Formål
Gi personer som driver enkeltpersonsforetak og som er rammet av koronakrisen et midlertidig eksistensgrunnlag i form av likviditetslån inntil offentlige ordninger kommer på plass.

Kunden:

 1. Lånet er ment å dekke grunnleggende utgifter til drivere av enkeltpersonsforetaket og ikke til å erstatte tapte driftsinntekter som sådan
 2. Kunden må være registrert i enhetsregisteret og/eller i foretaksregisteret
 3. Kunden skal benytte SMN som sin hovedbank; enten at foretaket har driftskontoen i SMN, eller at privatengasjementet i form av bankkort og lån er i SMN
 4. Ikke ha betalingsanmerkninger eller være i mislighold over 60 dager hos SMN eller SB1 Finans

Søke om redusert husleie

Mal brev for å søke om redusert husleie fra huseier

 

Risikolån, kassakreditt, avdragsutsettelse m.m. i egen bank

Ta kontakt med egen bank for å sikre god dialog og avklare muligheter for avdragsutsettelse på lån og ev. andre ordninger som de kan bistå med.

 

Sjekkliste for å ta kontroll over økonomien

Vi anbefaler alle næringsdrivende og selskaper å gjennomgå sjekklisten nedenfor, for å kontrollere at relevante tiltak settes inn for å begrense kostander og de negative effektene av den situasjonen de aller fleste næringsdrivende og selskaper nå opplever.

Vi stiller opp som samtalepartner og veileder hvis du som næringsdrivende har behov for bistand fra Steinkjer Næringsselskap til å gjennomgå sjekklisten og til å drøfte situasjonen. Kontaktinformasjon finner du her.

Sjekkliste for kostnadsreduksjon

 • Avbestill alle leveranser som nå ikke er kritisk viktig for å opprettholde driften
 • Unngå nye bestillinger som kan forskyves uten at dette påvirker driften negativt
 • Ta kontakt med huseier, for drøfting av reduksjon og/eller fritak av husleie for en periode. Mal for å søke om redusert husleie.
 • Har husleieavtalen en regulering av «force majeure» (hendelser utenfor egen kontroll)?
 • Permitter ansatte. Mal for permitteringer.
 • Kontakt din kundebehandler i banken for utveksling av info og vurdering for tiltak, som utsettelse av avdrag, kriselån, kassakreditt el. lignende. 
 • Ta kontakt med din kontaktperson i leasingselskap dersom leasingavtaler foreligger. Drøfte muligheter og sjekke hvilken bistand leasingselskapet kan gi.
 • Gjennomgå regnskap (resultatregnskap), slik at den økonomiske status er mest mulig sikker og kjent
 • Kritisk gjennomgang av utestående fordringer, vurder risiko for at kunde/er ikke evner å betale på forfall (ta eventuelt kontakt for avklaring)
 • Gjennomgå kreditormassen (leverandører) for å få en sikker oversikt over de utbetalinger som forutsettes
 • Vurder om enkelte kan forskyves, ta eventuelt kontakt med leverandør (kreditor) for å drøfte muligheten for utsettelse
 • Gjennomgå forestående oppgjør av offentlige avgifter (obs: hva utgjør mva. oppgjør?)
 • Utarbeide et revidert likviditetsbudsjett, hensyntatt de endringer som kommer av (regjeringens tiltakspakke) knyttet til forskyvning av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt.
 • Foreta en kritisk vurdering av inntektene framover
 • Legg inn alle andre kjente faktorer som påvirkes av situasjonen
 • Med grunnlag i likviditetsbudsjettet framkommer behovet for tilførsel av likviditet.
 • Med grunnlag i oppdatert regnskap og likviditetsbudsjett ta snarest mulig kontakt med banken og din kontaktperson der.

Andre gode råd:

 • Ta kontakt med både debitor (kunde) og kartlegg kundens situasjon – risiko for manglende oppgjør
 • Ved problemer, ta kontakt med kreditor (leverandør) og om nødvendig anmode om justert betalingstidspunkt (forfall)
 • Ha løpende og god kontakt med banken og bankens kontaktperson
 • Søk bistand hos regnskapskontor / regnskapsfører
 • Forsøk å arbeid mest mulig proaktivt (føre var)
 • Vær offensiv, let etter muligheter
 • Sjekk muligheten for å søke på ulike støtteordninger som er presentert fra Regjeringen gjennom krisepakker