Krisefondet i Steinkjer og kompensasjonsordningen fra Staten

Hvis din bedrift har fått tilskudd fra Steinkjer kommune sitt “Krisefond”, vil det i utgangspunktet ikke påvirke søknaden om kompensasjon for bedrifter med stort omsetningsfall. Det er imidlertid viktig at du setter deg godt inn i kriteriene til krisefondet, slik at du sikrer at et evt. tilskudd ikke skal regnes som omsetning i denne sammenhengen, og heller ikke anses som en refusjon av faste kostnader. Se videre forklaring i artikkelen her.

Kort om krisefondet
Steinkjer kommune opprettet et “krisefond” for næringslivet i Steinkjer, som Steinkjer Næringsselskap AS ble satt til å forvalte. Dette er en midlertidig ordning, og søkerne må være skattepliktig registrerte foretak i Steinkjer. “Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktiviteter, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på som skal gjennomføres i løpet av fire uker fra tilsagnsdato. Det må legges ved pristilbud fra leverandører i søknaden. Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som IKKE dekkes av statlige ordninger.

Kompensasjonsordningen fra Staten
Kompensasjonsordningen er regulert i Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, med forskrift.

“Formålet med loven er å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus”, jf. § 1 i loven.

“Tilskudd fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste, uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder”, jf.§ 5 1. ledd.

Omsetning
I forskriften § 2-2 forklares det hva som menes med omsetningsbegrepet:

(1) Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. For virksomhet som skattlegges i Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b, omfattes inntekt fra salg av varer og tjenester som er skattepliktig til Norge.

(2) Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter denne forskriften for tidligere måneder.

Tilskuddet fra “Krisefondet” til Steinkjer kommune er ikke salg av varer og tjenester. Det er heller ikke et tilskudd som skal erstatte tapt inntekt.

I følge Norsk regnskapsstandard (NRS 4 offentlige tilskudd) skal tilskudd som har tilknytning til bestemte driftskostnader i utgangspunktet behandles som kostnadsrefusjoner. Det samme står i Skatte-ABC kapittel “Tilskudd – offentlige tilskudd” punkt 3.13. Tilskuddet anses derfor som en reduksjon av kostnaden, ikke omsetning.

Dermed faller altså tilskuddet fra krisefondet i Steinkjer ikke inn under hva som menes med omsetning i denne sammenhengen, og vil ikke påvirke beregningen av omsetningsfall.

Faste kostnader
I forskriften § 3-2 andre ledd er det presisert hvilke kostnader som anses som faste uunngåelige:
“Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:

– post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler

– post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil

– post 6340 Lys og varme

– post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer

– post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

– post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap

– post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

– post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler

– post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget

– post 7500 Forsikringspremie”

Tilskuddet skal regnskapsmessig føres mot kostnaden det er ment å dekke. Ett av kriteriene for ordningen i Steinkjer Næringsselskap er at krisefondet ikke skal støtte tiltak i bedrifter som allerede dekkes av statlige ordninger.  Kostnader til tiltak for å øke salg mv. som nevnt i avsnitt “Kort om krisefondet” er ikke inkludert i de faste uunngåelige kostnadene som omfattes av § 3-2. Det vil derfor ikke bli noen avkorting av kostnadene som kan føres i søknad for kompensasjon.

Tilskudd fra Steinkjer kommune sitt “Krisefond” vil ikke påvirke søknaden for kompensasjon for næringslivet.

Kilde: Espen Lunnan, Underdirektør Skatteetaten