Offentlige tiltak – Corona

Listen er i IKKE å forstå som fullstendig. Det anbefales at man benytter hjemmesidene til offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner.

Viktige lenker som oppdateres kontinuerlig: 
Innovasjon Norge
Sparebanken 1 Midt Norge         DNB       Grong Sparebank
NAV                                                         NHO       Finansdepartementet
Prop.53 LS – endringer i skatteloven og skattebetalingsloven
Regjeringen

Regjeringen la den 2 april 2020 frem detaljene i kompensasjonsordning for bedrifter som enten måtte stenge (statlig beslutning) eller har opplevd et vesentlig omsetningsfall pga. korona pandemien. 
 Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Finansministerens innledning den 2.4.2020

Stortinget er enige om følgende tiltak 31.3.2020:

 • Kontantstøtte til bedriftene på 20 mrd i måneden ut mai.
 • Styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 milliarder, der rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene.
 • Reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 prosent til 31. oktober 2020.
 • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.
 • Øke miljøtekonologiordningen på tilsvarende 50 prosent til store miljø- og klimainvesteringer.
 • 200 millioner kroner, altså en dobling, av midler til grønn skipsfart.
 • Igangsetting av vedlikeholdsprosjekter som tilsvarer opp mot én milliarder kroner. Dette er innenfor jernbane, vei, flom- og rassikring.
 • 130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen.
 • Forbedre avskrivingssatsene så det blir mer lønnsomt å investere for industrien.
 • Alkoholavgiften som bryggerinæringen skal betale utsettes.
 • Drivstoffavgiften som bensinstasjonene betaler skal utsettes.
 • Fritak for kvoteplikt i ikke-kvotepliktig sektor.
 • Mer av pengene i Autopassordningen skal bli i bedriftene. I dag betales det rundt 27 000 kroner for et vogntog, og det vil nå settes ned til 9 000 kroner.

Tidligere forslag
Fredag 27. mars 2020 foreslår Regjeringen at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned. Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal.

Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Det forventes at bedriftene skal ha pengene på konto om tre uker.

Ytterligere tiltak fra regjeringen fredag 27. mars 2020

 • 2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter
 • Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån øker fra 1,6 mrd. kroner til 3 mrd. kroner
 • 300 millioner kroner skal legges i et rentestøttefond
 • 50 millioner kroner skal gis som tilskudd til private innovasjonsmiljøer
 • 250 millioner kroner til næringsrettet forskning via Forskningsrådet
 • 1 mrd. kroner ekstra til det statlige investeringsfondet Investinor. Dette fondet går inn som partner sammen med private investorer for å styrke bedrifter i vekst.

Et annet tiltak er at den lave satsen i momsen, som tidligere ble kuttet fra 12 til 8 prosent, nå kuttes videre til 7 prosent.

Lenke til mer informasjon hos Regjeringen

Torsdag 19 mars presenterte finanskomiteen på Stortinget om del to av den økonomiske korona tiltakspakke. Regjeringen vil fredag (20.3.2020) orientere om hvordan de vil gjennomføre tiltakspakken. For bedrifter og næringsdrivende er det viktigste:

 • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 % i to måneder
 • Lånekassen vil utarbeide en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever å miste inntekter som følge av korona epidemien
 • Regjeringen vil komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksvegferjene i en avgrenset periode
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universitet, høgskoler og fagskoler skal bli gjort tilgjengelig

Regjeringen frem de første strakstiltakene fredag 13. mars 2020 for å gi lettelser til næringslivet. Du kan lese gjennom disse  og påfølgende tiltak her:

 • Regjeringen vil redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer. Informasjonsfilm fra NAV til deg som er blitt eller står i fare for å bli permittert
 • I tillegg vil regjeringen oppheve ventedagene før dagpengene starter for dem som permitteres. Det blir også lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.
 • Regjeringen vil også endre skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.
 • I tillegg vil regjeringen endre skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i år, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
 • Regjeringen vil midlertidig oppheve flypassasjeravgiften for flyginger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
 • I tillegg vil den oppheve samtlige lufthavnavgifter til utgangen av juni i år.
 • Regjeringen gir mer penger til fylkeskommunene til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet.
 • Kommuner som har hatt større utgifter enn beregnet som følge av virusutbruddet vil få mer penger
 • Pensjonister som bidrar helsepersonell under virusutbruddet, enten frivillig eller beordret, vil ikke få sin pensjonsutbetaling redusert eller endret.


  Mandag 16.3.2020 vedtok stortinget følgende:
  Enigheten ble presentert på en pressekonferanse i Stortinget klokken 09.15, og her er hovedpunktene:

  Disse er nå sikret lønn:

  • Permitterte i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere – etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen.
  • I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

  Slik skal Stortinget hjelpe næringslivet ut over tiltakene regjeringen har fremmet:

  • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
  • Bedrifter slipper å betale og forskuddsskatt ved fristen i april.
  • Momssatsen for blant annet persontransport og hotellovernattinger reduseres fra 12 til 8 prosent.
  • Gi private flyplasser kompensasjon for tapt inntekt av flyplassavgift.

  Garantiordninger:
  Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  – Norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små, sier statsminister Erna Solberg.

  Regjeringen la frem den første krisepakken for to dager siden, og varslet allerede da at det ville komme flere tiltak om kort tid. Nå følger regjeringen opp med flere virkemidler.

  – Mange bedrifter har nå liten eller ingen inntekt, men de har faste utgifter som de må betale. Det betyr at de veldig fort kan komme i en likviditetskrise. Tiltakene vi varsler i dag vil avhjelpe situasjonen. Sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering. Dette er avgjørende for å sikre at folk har en jobb å gå til etter krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

  Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter
  Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

  Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten.

  – Vi vil om kort tid komme tilbake med mer informasjon. Vi jobber med å få detaljene på plass, og vil legge frem en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig, sier finansministeren.

  Gjenoppretter Statens obligasjonsfond
  Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.

  Vi vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra finanskrisen, sier finansministeren.

  Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge.