Statlig kompensasjonsordning til bedrifter (kontantstøtte)

Regjeringen la den 2 april 2020 frem detaljene i kompensasjonsordning for bedrifter som enten måtte stenge (statlig beslutning) eller har opplevd et vesentlig omsetningsfall pga. korona pandemien. Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Oppdatert informasjon og søknadsskjema her.

Grunnlaget for å søke
Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Det skiller på bedriftene om de ble pålagt å stenge og de som ikke ble pålagt dette. Helsedirektoratet har utarbeidet en oversikt over de virksomhetene som myndighetene bestemte skulle stenger. Helsedirektoratets oversikt

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Det legges opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at en kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

– Justeringsfaktoren på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever kostnadene fra bedriftene om at disse også må ta en del av regningen, sier finansministeren. Finansministerens innledning den 2.4.2020

Forvaltes av Skatteetaten
Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned. Det arbeides sammen med Finans Norge med en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en sentral digital portal. Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.  

Viktige forhold:
 1. Stortinget skal behandle saken (vilkår m.v)
 2. ESA skal godkjenne ordningen
 3. Det arbeides med å etablere den tekniske løsningen og utarbeidelse av forskrift
 4. Søknadsportalen planlegges å åpne og være tilgjengelig rundt den 17 april 2020. 

Les mer og hold deg oppdatert: Regjeringen
Finansdepartementet
NRK

Les også på Regjeringen sin informasjonsside om Covid-19