Forskningsmidler til reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel

Forskningsrådet lyser nå ut midler til forprosjekter for reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det gis opp til 100% støtte. 

Lenke til mer informasjon og søknadsskjema hos Forskningsrådet

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning
Midlene skal bidra til økt forsknings – og utviklingsarbeid (FoU) i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen, dvs. reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Hva kan det søkes om støtte til?
Dere kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere tidspunkt, enten gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020 eller tematisk Kompetanse- og samarbeidsprosjekt-utlysning med søknadsfrist 18. november 2020 (kommer). Vi åpner for aktiviteter for mer langsiktig mobilisering til søknadsfrister i 2021.

Hva menes med Forskning og utviklingsarbeid (FoU)?
Både forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap. Utviklingsarbeid er systematisk eller eksperimentelt arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller forbedrede materialer, produkter eller prosesser. 

Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.