VIRKSOMHETER MED KRITISK SAMFUNNSFUNKSJON OG NØKKELPERSONELL SOM KAN FÅ TILBUD OM PLASS I BARNEHAGE OG BARNESKOLE

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Med utgangspunkt i de 14 samfunnskritiske funksjoner som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016) har departementene utarbeidet en første versjon av en liste over personellgrupper/stillinger som omfattes av unntaket fra hovedregelen, som er at barnehager og skoler stenges for å hindre spredning av smitte. Listen er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass.

Oversikten er ikke uttømmende. Behovet for endringer i listen vurderes fortløpende. Det kan bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til barnehage-/skoleplass. Oversikten kommer i tillegg til eventuelle andre veiledninger fra departementer og samfunnskritiske virksomheter.

Generelle retningslinjer Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt.

Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Kommunene og eiere av private barnehager gis anledning til å foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om barnehage-/skoleplass. Det betyr at selv om en person faller inn under en av kategoriene personell under kulepunkt 1, så får ikke vedkommende automatisk tilbud om barnehage/skoleplass for sitt/sine barn. Kommunene og eiere at private barnehager gis også anledning til unntaksvis å tilby barnehageplass/skoleplass til barn av personell som ikke normalt jobber innenfor samfunnskritisk funksjon, men som skal utføre en oppgave som er kritisk for en slik funksjon.

Spørsmål knyttet til listen kan sendes per epost til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på følgende epostadresse: funksj[email protected]. DSB vil ikke besvare telefonhenvendelser om listen.

Lenke til regjeringsskrivet om dette.