Ta kontroll over økonomien

Vi anbefaler alle næringsdrivende og selskaper å gjennomgå sjekklisten nedenfor, for å kontrollere at relevante tiltak settes inn for å begrense kostander og de negative effektene av den situasjonen de aller fleste næringsdrivende og selskaper nå opplever.

Vi stiller opp som samtalepartner og veileder hvis du som næringsdrivende har behov for bistand fra Steinkjer Næringsselskap til å gjennomgå sjekklisten og til å drøfte situasjonen. Kontaktinformasjon finner du her.

Sjekkliste for kostnadsreduksjon

 • Avbestill alle leveranser som nå ikke er kritisk viktig for å opprettholde driften
 • Unngå nye bestillinger som kan forskyves uten at dette påvirker driften negativt
 • Ta kontakt med huseier, for drøfting av reduksjon og/eller fritak av husleie for en periode. Mal for å søke om redusert husleie.
  • Har husleieavtalen en regulering av «force majeure» (hendelser utenfor egen kontroll)?
 • Permitter ansatte. Mal for permitteringer.
 • Kontakt din kundebehandler i banken for utveksling av info og vurdering for tiltak, som utsettelse av avdrag, kriselån, kassakreditt el. lignende. 
 • Ta kontakt med din kontaktperson i leasingselskap dersom leasingavtaler foreligger. Drøfte muligheter og sjekke hvilken bistand leasingselskapet kan gi.
 • Gjennomgå regnskap (resultatregnskap), slik at den økonomiske status er mest mulig sikker og kjent
  • Kritisk gjennomgang av utestående fordringer, vurder risiko for at kunde/er ikke evner å betale på forfall (ta eventuelt kontakt for avklaring)
  • Gjennomgå kreditormassen (leverandører) for å få en sikker oversikt over de utbetalinger som forutsettes
  • Vurder om enkelte kan forskyves, ta eventuelt kontakt med leverandør (kreditor) for å drøfte muligheten for utsettelse
  • Gjennomgå forestående oppgjør av offentlige avgifter (obs: hva utgjør mva. oppgjør?)
 • Utarbeide et revidert likviditetsbudsjett, hensyntatt de endringer som kommer av (regjeringens tiltakspakke) knyttet til forskyvning av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt.
  • Foreta en kritisk vurdering av inntektene framover
  • Legg inn alle andre kjente faktorer som påvirkes av situasjonen
 • Med grunnlag i likviditetsbudsjettet framkommer behovet for tilførsel av likviditet.
 • Med grunnlag i oppdatert regnskap og likviditetsbudsjett ta snarest mulig kontakt med banken og din kontaktperson der.

Andre gode råd:

 • Ta kontakt med både debitor (kunde) og kartlegg kundens situasjon – risiko for manglende oppgjør
 • Ved problemer, ta kontakt med kreditor (leverandør) og om nødvendig anmode om justert betalingstidspunkt (forfall)
 • Ha løpende og god kontakt med banken og bankens kontaktperson
 • Søk bistand hos regnskapskontor / regnskapsfører
 • Forsøk å arbeid mest mulig proaktivt (føre var)
 • Vær offensiv, let etter muligheter
 • Sjekk muligheten for å søke på ulike støtteordninger som er presentert fra Regjeringen gjennom krisepakker