Statlig garantiordning for kriselån via bankene

Lenke til Regjeringen med mer informasjon om ordningen.
Lenke til Finans Norge sin side med spørsmål og svar.

Låneordning rettet mot små og mellomstore bedrifter
Denne ordningen med lån er rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB). Definisjonen er basert på EU sitt regelverk, det vil si bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer og har en årsomsetning som ikke overstiger 50 mill. euro. Det er imidlertid viktig å merke seg at ordningen utelukker bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.

Gründerbedrifter
Samtidig er det viktig at nyoppstartede bedrifter vet at de kan få lån om de har eksistert i mindre enn tre år. Da anses bedriften ikke å være i økonomiske vanskeligheter, selv om hendelsene som nevnt i punkt 1 og 2 i listen nedenfor har inntruffet.

Definisjon av økonomiske vanskeligheter
Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

  1. for foretak med begrenset ansvar er mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn av akkumulerte tap,
  2. for foretak der minst én deltaker har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden, er mer enn halvparten av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap,
  3. foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer, eller
  4. foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.