NAV Inn-Trøndelag informerer

NAV jobber nå fortløpende med endringer i regelverket. Se informasjon om de ulike tiltakene nedenfor. Følg med på NAV sine sider som oppdateres kontinuerlig.

Åpningstider
Nav Inn-Trøndelag har fortsatt en form for åpningstider. Mellom kl. 12:00 og 14:00 (foreløpig ikke tirsdag)  er det mulig å komme til Nav-mottaket på Rådhuset på Steinkjer. Der står det opplyst et telefonnummer som du ringer og du får prate med en veileder. Det er også mulighet for å komme inn på kontoret å få bistand til registrering eller annet. Dersom det er spesielle behov som behov for tolk så kan vi koble dere til vår kontakt i NAV, og vedkommende vil melde dette til Nav-mottaket slik at de er forberedt når folk kommer til mottaket. 

Behov for veiledning
Vår kontakt i NAV Inn-Trøndelag kan også bidra til at personer som har behov for veiledning og støtte får direkte kontakt over telefon /teams /mail med en veileder i Nav. Ta kontakt med oss i Steinkjer Næringsselskap så kobler vi dere.

Permitteringer
Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Dette gjelder fra 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

Omsorgslønn
Brukes når arbeidstaker må være hjemme med barn under 12 år. Stortinget vedtok 20.03.20 å doble antall omsorgsdager, dette gjelder frem til 31.12.20.Når du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din betale deg lønn for de første 3 omsorgsdagene. Arbeidsgiver skal også betale deg lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få tilbake disse pengene ved å sende et refusjonskrav til NAV. 

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.

Sykepenger
Stortinget har nå vedtatt arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
Det er politiske enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring fra NAV. I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret.

Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler. Per i dag er imidlertid reglen at du først og fremst må bruke de pengene du selv har tilgjengelig, før du kan få økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet.

Foreløpig er det ingen endringer i regelverket. Vi vil oppdatere informasjonen om ordningen når det er avklart.