force majeure – 10 spørsmål og svar

BDO Norge har offentliggjort 10 spørsmål og svar om force majeure. Du kan lese hele artikkelen med alle spørsmål og svar her.

Dette er spesielt relevant for å vurdere om husleie (Næringsrelatert leie) kommer innenfor dette begrepet, og hvilke effekter dette kan ha. Her har Steinkjer Næringsselskap laget en MAL for et søknadsbrev som du kan sende til din huseier ved behov for redusert husleie.

Utbruddet av koronaviruset og smittevernstiltakene som er innført medfører at flere bransjer har fått forbud mot å levere sine produkter. Mange mangler ansatte til å oppfylle sine avtaleforpliktelser og sviktende inntektsgrunnlag resulterer i avbestillinger.

Ved såkalt force majeure vil en kontraktspart kunne være fritatt for ansvar ved manglende oppfyllelse av avtalen. Med force majeure menes tradisjonelt upåregnelige ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig for en av kontraktspartene å oppfylle sin del av avtalen. Krig, opprør, naturkatastrofer, brann, pandemier, blokade, importrestriksjoner, streik og lockout er typiske force majeure-hendelser. Utbruddet av korona-viruset og smitteverntiltakene som er iverksatt vil kunne defineres som en force majeure-hendelse når dette umuliggjør en av partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen.