Styrets årsberetning 2018

Årsberetning år 2018

STEINKJER NÆRINGSSELSKAP AS

1            Virksomhetens art.

Virksomhetens art består i å fremme næringslivet i Steinkjer kommune, bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremme nye satsingsområder for næringslivet i regionen. Selskapet kan ta del i enhver virksomhet som har naturlig tilknytning til det ovenfor skrevne formål eller som aksjeeier i selskap med tilsvarende formål.

Selskapet er lokalisert i Steinkjer kommune.

2            Selskapets økonomiske stilling og fremtidig utvikling.

Årsregnskapet for 2018 viser en driftsinntekt på kr 4 315 205, mot kr 4 048 227 i 2017. Ordinært resultat før skattekostnad ble kr 66 539 mot kr 75 361 i 2017. Årsresultat for 2018 var på kr 50 920 mot kr 57 024 i 2017. Budsjettert resultat for 2018 var kr 50 000.

For 2018 foreslås det overfor Generalforsamlingen å overføre kr 50 920 som annen egenkapital.

Sum egenkapital pr 31.12.18 var kr 3 918 821 mot 3 867 901 pr 31.12.17.

Aksjene i Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) eies 100% av Steinkjer Kommune. Selskapet er lokalisert sammen med T-Lab AS, Steinkjer Næringsforum, Intro Trainee og Ungt Entreprenørskap Trøndelag i Jakob Weidemanns gate 09. Selskapet har hatt ordinær drift i 2018.

Verran-, Inderøy-, Snåsa- og Steinkjer kommuner har inngått en samarbeidsavtale om næringsutvikling gjennom Inntrøndelag Næringsutvikling. Steinkjer Næringsselskap har sekretariatsfunksjonen for Inntrøndelag Næringsfond.  Inntrøndelag Næringsfond inngår i- og påvirker SNS sin balanse.

3            Fortsatt drift.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for 2018 ved årsskiftet. Styret mener derfor at det er grunnlag for videre drift av selskapet.

4            Arbeidsmiljø/ytre miljø.

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak ut over kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøfaktorer som fysisk tilrettelegging, arbeidsmengde og trivsel. Det er pr. 31.12.2018 tre fast ansatte i selskapet. Ansatte i selskapet har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Sykefraværet i selskapet var 4% i 2018. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

5            Likestilling.

Det er 3 kvinner ansatt i SNS pr 31.12.2018.  Styret består av 2 menn og 3 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

6            Andre forhold.

Det har etter det Styret kjenner til, ikke oppstått forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Steinkjer, den 30.04.2019

Bjørn Vik-Mo                    Therese Troset Engan     Hege Lindstrøm                  Nina Solbakk

styreleder                          nestleder                         styremedlem                       styremedlem

Joar Nyborg                       Bodil Vekseth                   

styremedlem                     daglig leder