Regional næringsutvikling – å skape en motkraft til sentralisering?

Næringssjefene og – medarbeiderne i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa har bestemt seg for å våge. De vil samarbeide om å skape et mer robust næringsliv som er rustet for framtida. Målet er at disse kommunene ikke skal utarmes, fraflyttes og at næringsvirksomhet sentraliseres eller legges ned. Men, er det mulig å skape en motkraft til den tyngdekraften som de store byregionene utgjør. Kan vi klare å skape en motkraft ved å samarbeide på tvers av kommunegrensene

Ett av de viktigste suksesskriteriene for utvikling av regioner, er partenes evne og vilje til samarbeid. Næringssjefene og -medarbeiderne i disse fire kommunene dannet en arbeidsgruppe og fikk ansvaret for å fasilitere arbeidet med å lage en ny strategi for næringsutviklingen i Inn-Trøndelag. Arbeidet med å lage en ny strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag avdekket stor evne og vilje til samarbeid. Men selvsagt var det krevende, fordi den enkelte kommune måtte løftet blikket, og med utgangspunkt i eget ståsted tørre å se på mulighetene som ligger i et regionalt samarbeid for næringsutvikling. Dog uten å være naiv i forhold til de faktiske utfordringene som regionen har med befolkningsnedgang i deler av regionen, og et næringsliv som har en sårbar og delvis lite framtidsrettet bransjesammensetning. Men, vi som jobber med næringsutvikling mener vi har det som skal til for å klare denne snuoperasjonen – den aller viktigste ressursen; Menneskene. Vi har de menneskene som får det til å skje ting rundt seg. De som griper mulighetene og realiserer. Studien «Suksessrike distriktskommuner» som Telemarksforskning har utarbeidet for Distriktssenteret i 2012, sier at god næringsutvikling handler om nærvær av en offensiv og optimistisk utviklingskultur. Her er det dokumentert at det handler om egenskaper ved enkeltpersoner og kvaliteten på samhandlingen mellom personer på tvers av både kommunal og privat sektor. Det at menneskene på stedet evner å snu seg raskt og gripe tak i mulighetene som byr seg.

Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen 2014 – 2020, skal legge grunnlaget for at vi fremstår som en enhetlig, attraktiv og dynamisk region med felles budskap. Dette skal vi klare gjennom at Inn-Trøndelag innen 2020 tar posisjonen som en næringsvennlige region i Norge – vi blir det gyldne midtpunkt for næringsutvikling. Det betyr at du som er næringsaktør opplever at det er annerledes og mer positivt å ta kontakt med denne regionen og disse fire kommunene, sammenlignet med tilsvarende regioner, fordi servicen og oppfølgingen er slik at næringslivet holder farten og lykkes i sitt arbeid. Da vil næringslivet få en framoverlent holdning, tørre å ta sjanser og være framtidsrettet i sitt arbeid. Du som er en medspiller for næringslivet, vet å beskrive hva som er i Inn-Trøndelag sitt fortrinn og sørger for effektiv og skreddersydd oppfølging i kommunens tjenesteyting og veiledningsapparat.

Næringssjefene og – medarbeiderne i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa ønsker at strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen skal mobilisere entusiasme og handling. Dette er ikke en plan for skrivebordsskuffen, derfor er planen bygd opp rundt formannskapet, representative næringslivsaktører og administrasjonen sine innspill i de fire kommunene. Og det er laget strategier og tiltak med tydelig ansvarsdeling.  Denne næringsplanen skal sikre at kommunene og næringslivet spiller en aktiv rolle som lokal nærings – og samfunnsutvikler også i framtida. Slik tror vi det er mulig å skape en motkraft til den tyngdekraften som de store byregionene utgjør.

 

Lars Daling           Trygve Wannebo              Bodil Vekseth           Hallvard Sandnes         Gunn Tangstad

Næringssjef         Næringssjef                       Daglig leder              Næringssjef                   Seniorrådgiver

Inderøy                Verran                                Steinkjer/SNS           Snåsa                              Steinkjer/SNS

 

Astrid Skogseth Fuglesang                                                         

Seniorrådgiver Steinkjer/SNS og prosjektleder for strategisk næringsplan