Julebrev fra Steinkjer Næringsselskap 2011

Takk for samarbeidet i 2011 og en riktig God Jul fra Steinkjer Næringsselskap

Næringsutvikling i Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap jobber hver eneste dag for næringsutvikling i Steinkjer. Våre kjerneoppgaver er veiledning av gründere og etablerere, bistå de bedriftene som har sitt virke i Steinkjer ved å være en diskusjonspartner og en “kobler” både mellom bedrifter og kompetansemiljø. Samtidig tilrettelegger og bistår vi bedrifter som ønsker å etablere seg i Steinkjer kommune. Målet for alt vi gjør er næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Steinkjer. I år har vi vært tre fast ansatte og en prosjektstilling i 20 %.

Vi har i 2011 møtt mange spennende store og små bedrifter i Steinkjer. Steinkjer har et mangfoldig og rikt næringsliv. I 2011 har vi møtt mange
etablerere som ønsker veiledning for å videreutvikle sin forretningside, et produkt eller etablere ny virksomhet. Det er mange spennende bedrifter som er i vekst og utvikling. I 2011 ble det for eksempel etablert et nettverk og en klynge for kunst- og kulturgrundere i Steinkjer og vi er godt i gang med arbeidet med å støtte næringsutviklingen som vil skje i kjølevannet av Demo Steinkjer og Arena Smartgrid Services der Steinkjer er i en unik posisjon som gir store muligheter for næringsutvikling i eksisterende bedrifter i regionen, etablering av nye, og grunnlag for at bedrifter finner det attraktivt å etablere seg i  Steinkjer. Les mer om prosjektene i disse lenkene: Demo Steinkjer og Arena Smart Grid Services.

Tall og fakta for Steinkjer

Steinkjer Næringsselskap har vederlagsfri veiledning til grundere, bedrifter og prosjekter (fem timer per ide) og har hatt en spennende utvikling de siste årene. I 2009 veiledet vi 230 enkelttimer, i 2010 hadde vi 285 og i år har vi veiledet 491 timer. Det forteller at det har vært et positivt og hektisk år med mange spennende møter. Per 19. desember i år er det registrert 64 nyetablerte aksjeselskap og 110 enkeltpersonforetak i Steinkjer. Tilsvarende tall for 2010 var 56 aksjeselskap- og 82 enkeltpersonforetak etableringer. Dette er virkelig en gledelig utvikling. Her kan du klikke på en lenke til  Tall og fakta SNS 2009 – 2011

Attraktivitetsprogrammet – Steinkjer åpen, lys og glad

Steinkjer Næringsselskap fikk prosjektledelsen for Attraktivitetsprogrammet – Steinkjer åpen, lys og glad som ble vedtatt i Kommunestyret 2. april 2009. Prosjektet har derfor fulgt oss de siste tre årene og avsluttes nå. Målet har vært å følge opp og videreføre effekten av omstillingsarbeidet, 150-årsjubileet i Steinkjer og bidrar til at investeringene som ble gjort ved utvikling av merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad. Prosjektet hadde som mål å være en koblingsboks, en inspirator og en samarbeidspartner i arbeidet med å videreutvikle Steinkjer
sitt gode omdømme og bidra til å skape innhold til merkevaren Steinkjer åpen, lys og glad. Vi har samarbeidet med Steinkjer kommune som administrasjon, næringslivet, arrangører og arrangement, frivillighetsarbeid, grendemobiliseringsprosjekter, organisasjoner og enkeltpersoner. Vi har samarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeskommune, HiNT, TfoU og Distriktssenteret. Vi mener at prorgrammet har virket fokuserende og støttende til arbeidet med å gjøre Steinkjer til en attraktiv kommune å bo i, flytte til og etablere eller videreutvikle næring i.

Nytt prosjekt kobler ungdom og næringsliv – NærUng

Gjennom å være en kommunal pilot for Ung Tiltakslyst Steinkjer har vi satt næringsselskapet og næringslivet på kartet for ungdom. Disse er fremtidens næringsliv og fremtidige innbyggere. I 2011 har vi jobbet enda mer målbevisst mot eksisterende næringsliv, både det eksisterende
næringslivet ledet av ungdom, og koblet ungdom mot næringslivsledere med lang erfaring. Arbeidet videreføres og utvides nå gjennom et nytt prosjekt i samarbeid med Leksvik. Vi ønsker at ungdom skal ha kjennskap til næringslivet og virkemiddelapparatet for næringsutvikling i kommunene de bor i. Målet er å gjøre oss så attraktiv at både Steinkjer og Leksvik blir det selvfølgelige valg for ungdom som skal etablere seg eller flytte hjem igjen etter endt utdanning. Nyansatt prosjektleder er Sara Kveli!

Vi ser at den økte fokus på ungdom og det at vi har tatt ungdom inn på vår næringsutviklingsarena har hatt stor effekt, og vi er stolte over alle ungdommene som til stadighet er i våre lokaler, enten for veiledning, en kort prat eller en kopp kaffe fordi at de trives hos oss. Dette skal vi gjøre enda mere av i 2012.

Steinkjer Næringsselskap 20 år

Den 29. oktober 1991 ble Steinkjer Næringsselskap stiftet. Den 20. desember markerte vi jubileet med åpen dag på Næringstorget i Steinkjer. Det ble en flott og verdig dag med mange besøkende. Her kan dere laste opp en pfd av tidligere daglig leder i Steinkjer Næringsselskap, Torbjørn Wekre sitt historiske tilbakeblikk. Steinkjer Næringsselskap AS 20 år – T Wekre


Vi vil med dette ønske alle våre kunder og forbindelser en riktig God jul og et fremgangsrikt nytt år!

Bodil, Astrid, Gunn og Øyvind